Margaret Dikovitsky (Dikovitskaya)

First name: 
Margaret
Last name: 
Dikovitsky (Dikovitskaya)
Fine Art, University of Toronto, Canada