Vasko Popovski

Portrait: 
First name: 
Vasko
Last name: 
Popovski
United Nations Development Programme, Former Yugoslav Republic of Macedonia