Maxim Khomyakov

First name: 
Maxim
Last name: 
Khomyakov
Ural State University, Philosophy, Ekaterinburg, Russian Federation