Marina Olshanskaya

Portrait: 
First name: 
Marina
Last name: 
Olshanskaya
United Nations Development Programme (UNDP), Bratislava Regional Center, Slovakia